Rotary burrs

Shape A cylinder (ZYA) without end thoothing (2)

Shape B cylinder (ZYAS) with end thoothing (2)

Shape C oval (WRC) (1)

Shape D cone (KUD) (1)

Shape F ball nose tree (RBF) (2)

Shape G tree (SPG) (1)

Shape H flame (FLH) (1)

Shape L round cone (KEL) (1)

Shape M cone (SKM) (1)